facebook instagram
kalender

GDPR

Behandling av personuppgifter på B. Hellbergs Entreprenad AB från och med den 24 maj 2018
För oss är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och
använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i
denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det
handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila
enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I
vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker inom B. Hellbergs Entreprenad AB:s verksamhet är Pia Sundqvist personuppgiftsansvarig.
Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter
som du gett om närmast anhörig.
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig och för att
uppfylla regler i lag och kollektivavtal.

Personuppgiftsbiträden
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för produktions,
bokförings- och lönesystem eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar
personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När
personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel
myndigheter som Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Transportstyrelsen, Polismyndigheten och Försäkringskassan när vi är
skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör
som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen
behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka
personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.
Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Pia Sundqvist som är ansvarig för personuppgiftsfrågor
på; pia@hellbergsentreprenad.se.